Top 10  Female Entrepreneurs in USA

Emily Weiss 

01

Oprah Winfrey

02

Sara Blakely 

03

Jessica Alba 

04

Whitney Wolfe Herd

05

Katrina Lake

06

Katrina Lake

07

Reshma Saujani 

08

Sophia Amoruso 

09

Mary Dillon

10

Nominate Your Business Free for Awards