Top 10 Indian Investors Portfolio

Radhakishan Damani 

01

Raamdeo Agrawal 

02

Rakesh Jhunjhunwala 

03

Nemish Shah 

04

Porinju Veliyath 

05

Vijay Kedia

06

Ashish Kacholia 

07

Sanjay Bakshi 

08

Azim Premji

09

Akash Bhanshali 

10

Read  C-Suite  Startups Success Stories